Sagt om Sixten

Som ung präst i kyrkan ser jag det som totalt nödvändigt att kyrkan tar sitt andliga liv på allvar. Det är det enda som kan bära församlingarna genom den smärtsamma förändringsprocess som oundvikligen kommer emot. Det är det enda som i längden kan ge den kraft och den inspiration som behövs för att jag ska orka jobba som präst. Ofta upplever jag att dessa frågor hamnar i periferin i kyrkan. Men om inte vi tar vår egen andlighet på allvar, hur ska vi då på ett trovärdigt sätt kunna bemöta den andliga hunger som utan tvivel finns i vår omgivning? Sixten är den kandidat som tydligast lyft fram dessa frågor. Kombinerat med hans kompetens och erfarenhet är han den självklara kandidaten för mig. Vi behöver den framtidsvision Sixten står för. 

Stefan Ängtf. Kyrkoherde

Flera kandidater har goda sidor men för mig är valet entydigt klart. Det är bara en kandidat som ställer de rätta frågorna och har en klar vision för kyrkans framtid –och som ser behovet av församlingförnyelse. Jag stöder Sixten Ekstrand. 

Daniel Björk, kyrkoherde

Jag värdesätter att Sixten frimodigt talar om grunden för vår kyrka: Jesus Kristus. Sixten är docent, han har erfarenheter från olika håll i vårt stift och han är mångsidig och kompetent. Ändå för han inte fram sig själv som person utan han för fram vad som gäller i det ämbete han kandiderar till och hur han vill sköta det arbetet. Så ska det vara. Kyrkan behöver en lyssnande ledare som vill hjälpa anställda och lekmän att synliggöra Jesus. Vårt samhälle behöver en kyrka som talar om Jesus. Därför röstar jag på Sixten. 

Jannika Lassus,  fil.dr

Sixten har den teologiska kunskap och mångsidiga erfarenhet som behövs för att lotsa Borgå stift under de kommande åren. Han är mänsklig och har en erkänt stor arbetskapacitet och har varit en uppskattad ledare både som stiftsdekan vid domkapitlet och som direktor för Kyrkans central för det svenska arbetet, säger tidigare stiftssekreteraren och församlingspastorn Margareta Puiras.

Sixten har förmågan att samtala och möta andra så att nya perspektiv öppnas. Den skickligheten behöver en biskop i sitt ledarskap. Han har både den administrativa erfarenhet och den andliga klarsyn som krävs för att bygga framtidens kyrka i en tid då ekonomin sviktar och medlemsantalet minskar. Hans breda kontaktnät inom rikskyrkan, inom Borgå stift och till väckelserörelser och kyrkliga organisationer är en utomordentlig tillgång, säger kyrkoherde Ulrik Sandell.

Sixten har en gedigen erfarenhet från sina olika arbeten och förtroendeuppdrag inom vår kyrka och vårt stift. Den gör honom väl bekant med Borgå stift, dess egenheter och behov. Jag beundrar Sixtens stora arbetskapacitet, hans organiserade och plikttrogna engagemang. Sixten har goda meriter och förutsättningar att lotsa vårt stift framåt som biskop. 

Åsa Eklund, diakon, Pedersöre

Det känns helt naturligt för mig att som elektor stöda Sixten Ekstrand i det kommande biskopsvalet. Jag känner Sixten sedan många år tillbaka och har lärt känna honom som en rejäl kristen människa som jag kan lita på. Han har de förutsättningar som behövs för att kunna sköta biskopsämbetet effektivt och ansvarsfullt:

Sixten har en naturlig koppling till hela det svenska stiftet: rötterna och uppväxten i Österbotten, tf kyrkoherde i Pernå i Östra Nyland, bosatt i Borgå, nuvarande arbetsplats Kyrkostyrelsen i Helsingfors och tidigare bosatt i Åbo under studietiden och verksam inom Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi. Stiftet i norr, söder, väst och öst är bekant för honom, en ovärderlig tillgång för biskopen i Borgå stift.

Sixten är medmänsklig bakom den något allvarsamma ytan, en varm och empatisk man som med största naturlighet lägger sig i blöt för de som har det svårt, något jag sett med egna ögon t.ex. gällande våra flyktingar. Han verkar i det tysta – men insatsen är många gånger osjälvisk och stor. Han skulle bli en biskop med ett stort och varmt hjärta. 

Annette Frisk, pens. förlagsredaktör

Sixten äger bred kunskap och erfarenhet om det kyrkliga livet i vårt land. Han har tjänstgjort inom församling och skulle därför som biskop på ett skickligt sätt kunna stöda föramlingarna. Han känner också varmt för missionen och vill arbeta som mångsidig ledare för kyrkan. 

Roger Rönnberg,  pens. kyrkoherde

Det behövs en kunnig biskop med bred erfarenhet nu när det sker så många förändringar i samhället som vår kyrka är en stor del av. Sixten Ekstrand är rätt biskop för morgondagens kyrka. 

Simon Donner, studerande, Åbo

Sixten Ekstrand – hela stiftets biskop. Jag understöder Sixten Ekstrand i biskopsvalet. Nu behövs det en biskop i vårt stift som har erfarenhet, kompetens och förmåga att bygga broar – både inåt och utåt. Sixten har arbetat som präst, som lektor och professor vid Åbo Akademi och känner personligen en stor del av stiftets präster efter sina år som stiftsdekan. De senaste åren som direktor på Kyrkostyrelsen har gett honom den färdighet det krävs för en biskop gällande administrativa- och ledarskapsuppgifter. Hans teologiska forskning har i stor utsträckning gällt väckelserörelser och kyrkosociologi, vilket gör att han har en djup kännedom om såväl den lutherska kyrkan, men likaväl frikyrkligheten och andra samfund. Jag uppfattar Sixten som en varm person med fokus på kyrkans centrala frågor såsom förkunnelse och diakoni. Inte minst diakonin och omsorgen om de utsatta kommer ofta fram hos Sixten. Genom sin doktorsavhandling om Oxfordgrupprörelsen har han grävt djupt i de källor som nu vitaliserar Svenska kyrkans gudstjänstliv och diakoni genom Katarina församlings arbete i Stockholm med Olle Carlsson i spetsen. Jag tror att Sixten därför har all möjlighet att arbeta för att föra stiftet framåt genom att betona kyrkans kärnuppgift – förkunna evangelium och lyfta de människor i vårt samhälle som ofta glömts bort i de kyrkliga debatterna, där populismen styrt. Jag tror att Sixten kan skapa en atmosfär i stiftet där man inte behöver skämmas för att man inte räcker till eller klarar av livet på egen hand, utan får uppmuntras säga som det är – inte som det borde vara. Sixten har genom sin bakgrund alla möjligheter att leda stiftet i en riktning som har hela perspektivet av vad det handlar om att vara kyrka idag utan att glömma kyrkans traditioner och begå misstaget att bli för ensidig. Han är en biskop för hela stiftet. 

Helena Rönnberg, kaplan

Jag hör inte till dem som väljer ny biskop. Av kandidaterna har jag samarbetat med Sixten Ekstrand och värdesätter hans tydliga ledarskap. Han är principfast, målinriktad och handlingskraftig. 

Olav S Melin,  teol. mag

Frimodighet att bygga kyrka. Ja.

Världens bästa budskap. Ja

Omsorg och empati.Ja.

Gudstjänst och gemenskap. Ja.

Därför Sixten Ekstrand.

Monica Cleve, kaplan, Raseborg

Jag känner Sixten sedan decennier, och är glad att han ställer upp i biskopsvalet. Jag sitter i gemensamma kyrkofullmäktige i Helsingfors, men har inte rösträtt i biskopsvalet. Däremot rekommenderar jag gärna Sixten för dem som får rösta. 

Björn Månsson, pensionär, kommunalpolitiker

Varför kommer jag att rösta på Sixten i biskopsvalet? Därför att biskopen i vårt stift har alltid varit teol.dr. Det är docenten Sixten! Biskopen skall ha erfarenhet av praktiskt församlingsarbete. Det har Sixten från tiden i Pernå. Biskopen skall känna hela stift. Det gör Sixten. Han har varit chefredaktör för Kyrkpressen och verksamhetsledare för Förbundet Kyrkans Ungdom.

Biskopen skall känna stiftets präster och vara hemma i den akademiska världen. Sixten har varit lektor och vikarierande professor vid ÅA. Djup insikt i stiftets och kyrkans byråkrati har han skaffat sig under sina sex år som stiftsdekan och som chef för Kyrkans central för det svenska arbetet sedan 2013. Att han har ett brett stöd ute i stiftet bevisades i det senaste biskopsvalet.

Tack vare sin ålder (58 år) hinner han vara stiftsherde under de år då vår kyrka kommer att genomgå stora förändringar. Förändringar som kräver gedigen erfarenhet, fallenhet för att vara öppen och lyssnande samt förhandlingsförmåga.

Som biskop kommer han att ha stor behållning av det stora antalet  artiklar som han skrivit och i synnerhet av alla böcker som han har författat: Då skall svärden smidas om till plogbillar: en studie i Tor Krooks syn på krig och fred (173 s.), Gammal tradition i ny gestalt: den nya katekesen i Borgå stifts församlingar (100 s.), I kyrkans hägn: studier i liturgik, kateketik och homiletik (196 s.)  I skuggan av kyrkspira och industritorn: Jakobstads församling 1907 – 2007 (288 s.) Mellan nyfolkkyrklighet och nypietism: fyra finländska väckelserörelsers nya situation i efterkrigstidens andliga turbulens (132 s.), Om allmänt skriftermåhl: en liturgihistorisk studie av det allmänna skriftermålet (101 s.), Tro och moral: Oxfordgrupprörelsen och MRA i Finland 1932 – 1955 (340 s.)

Tack vare dokumenterade förankring i historien är Sixten rätt person att lotsa stiftet in i en framtid som kommer att vara utmanande ur såväl rikskyrklig som finlandssvensk synvinkel.  

Låt mig avsluta med ett citat av Sixten: Kristen förkunnelse bygger på ett specifikt innehåll som är omistligt. Paulus uttrycker det mycket tydligt i 1 Kor. 1:23-24: ”men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna, men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet.” 

Peter Kankkonen,  prost,  turistpräst