Finns kyrkan kvar när ljusen släcks?

På många håll i vårt land släcks ljusen, ett efter ett. Jag talar symboliskt om den utveckling som drabbar många landsortskommuner. Posten lägger ner, butiken stängs och skolan slås igen för att elevunderlaget inte räcker till.

Den pågående strukturomvandlingen är på många håll både smärtsam och förödande för dem som drabbas. Vardagen blir svårare att klara av och utvecklingen påskyndar utflyttningen och utarmningen av glesbygden.

Ända tills nu har kyrkan varit något av en motkraft. När andra har släckt ljuset har kyrkan envist bitit sig kvar. Den lokala prästen har predikat, döpt, konfirmerat och jordfäst. Kantorn har musicerat och kyrkokören har troget – trots stigande medelålder – berikat gudstjänstlivet. Och diakonissan har besökt de gamla, gett råd till överskuldsatta och delat den tysta nöden.

Men håller nu också kyrkan på att lämna glesbygden? I många prästgårdar har ljuset för länge sedan släckts. Det blir glesare mellan gudstjänsterna och församlingssammanslagningar och större ekonomiska enheter har lett till att präster och andra kyrkligt anställda i allt högre grad bosätter sig i tätorterna och gör sedan tjänstebesök i de små glesbygdsförsamlingarna.

Problematiken är inte enkel och jag vill absolut inte peka finger. Ibland kommer bara realiteterna emot. Har man barn och bägge i familjen arbetar så blir livet lättare om man bor i en tätort. Och de flesta präster och kyrkligt anställda vill gärna ingå i ett större arbetslag. Det känns mera inspirerande och kreativt på det sättet.

Men jag tror det är livsviktigt för vår trovärdighet att vi ställer de här frågorna. Vem älskar glesbygden? Vem bryr sig om dem som älskar sin hembygd och envist biter sig kvar när flyttlassen går? Kyrkan är inte enbart en tjänsteorganisation som har gjort sitt när postludiet klingat ut i gudstjänsten och kistan sänkts i graven. Kyrkan är Kristi kropp, en levande organism. Den är en trons och livets gemenskap som bygger på möten och personliga relationer. Kyrkan förvaltar gemenskapens sakrament.

Därför gör det skillnad om församlingsanställda bor i församlingen, handlar i butiken (om den finns kvar) och möter andra föräldrar på skolans föräldramöte. Det gör likaså skillnad om prästen sparkar boll med byns barn eller deltar i frivilliga brandkårens eller Marthaföreningens verksamhet. Prästens kvällspromenad med barnvagnen genom kyrkbyn är mera än rekreation och motion. Den är också en påminnelse om att Kristi kyrka finns personifierad på orten. Facebook i all ära men kyrkans väsen ligger i det personliga mötet face-to-face. Den virtuella verkligheten blir tyvärr ofta ett blekt substitut till delandet av tro och liv över en kopp kaffe.

Den svenska teologen Joel Halldorf frågar om fokuseringen på större enheter och effektivare arbete lett till att ekonomi och förvaltning kört över teologin. Halldorf uppmanar också teologerna att ta tillbaka ledarskapet i kyrkan. Han citerar i tidningen Dagen Linköpingsbiskopen Martin Modeus;

Relationer kräver närvaro, beständighet, lokalt engagemang, det kräver fokus och det tar tid. En präst, till exempel, som vill ha djuprelationer med församlingen kan inte ha ett kontor på en annan ort och bara dyka upp då och då för att leda verksamhet. En präst behöver vara närvarande i vardagen i församlingen också som människa.

Jag håller helt med Modeus. Det här är en ödesfråga för kyrkan, om och i den mån vi vill kalla oss en folkkyrka och ha ambitionen att betjäna hela folket. Av det här följer ett par viktiga frågor; Var finns de församlingsanställda som känner ett kall att bo i församlingen för att dela vardag och helg, glädje och sorg med församlingsmedlemmarna? Och ja, frågan är personlig och berör oss alla som arbetar i kyrkan. Är vi beredda att offra lite av vår egen bekvämlighet för, att bygga gemenskap och församling från grunden med de människor som med hänvisning till ekonomin, svikits av stat, kommun, post och de stora livsmedelskedjorna. Vågar kyrkan gå mot strömmen och frimodigt stanna kvar för att förkunna tro, hopp och kärlek, när ljusen slocknar? Det är kanske inte praktiskt möjligt i alla situationer, men frågan är för viktig för att inte ställas. 

Det var inte bara på Jesu tid som det fanns människor som var som får utan herde. De finns också i dag på många orter i vårt land. I den situationen är det en trovärdighetsfråga för kyrkan om det finns någon som är närvarande och delar människors liv och tro, tvivel och ängslan, vardag och fest.