Mot framtiden

VÄLKOMMEN TILL MIN HEMSIDA!
Jag har ställt mig till förfogande i biskopsvalet i Borgå stift och hoppas att den här sidan kan hjälpa dig att få en bättre bild av vem jag är, mina värderingar och hur jag vill jobba för kyrkans bästa.

Sixten Ekstrand

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kyrkan står inför stora utmaningar men har också många möjligheter. När utträdena ökar, ekonomin blir sämre och antalet deltagare i olika verksamheter sakta minskar, är det lätt att förfalla till missmod och negativism. I den här situationen behövs en ny frimodighet att söka nya vägar att vara kyrka i 2000-talet.

Jag vill bygga framtidens kyrka och fokusera på:

Grunden

Kyrkans grund är evangeliet om Jesus Kristus. Erfarenheten från kyrkans långa historia visar att när kyrkans liv är förankrat i evangeliet mår kyrkan bra och växer. Jag tror vi behöver en ny frimodighet på den här punkten så att vi förkunnar budskapet om Kristus rakt, enkelt och ärligt. Vi har världens bästa budskap, som står sig från tid till tid och då får vi som Paulus säga; Jag skäms inte för evangeliet, det är en Guds kraft till räddning.

Periferin

Många lever i dag i marginalerna. Det här gäller både i själslig och kroppslig bemärkelse. Framtidens kyrka lever i marginalerna bland sökarna, de utslagna och marginaliserade. Diakonin och omsorgen om de mest utsatta både i vårt eget land och utomlands är kristendomens varumärke. Kyrkans trovärdighet mäts inte i uttalanden och fina visioner. Trovärdigheten mäts i hur vi omsätter evangeliet i praktiken i omsorgen om de svagaste, i hur vi vårdar skapelsen och står upp för människovärdet.

Gudstjänsten

I en tid när individualismen breder ut sig och samhällsklimatet hårdnar skall kyrkan vara en motkraft som arbetar för delaktighet och ökad gemenskap. Den gemensamt firade gudstjänsten är församlingens själ och hjärta och därför bör vi fortsätta att målmedvetet arbeta med gudstjänsten.

Missionen

Till kyrkans grunduppdrag hör enlig missionsbefallningen att vittna om Jesus i ord och handling. Kyrkorna i västerlandet har länge varit den givande parten och sänt ut missionärer och understött fattiga systerkyrkor i tredje världen. I dag har trenden vänt. Kristendomens tyngdpunkt har förskjutits från nord till syd och nu får vi låta oss inspireras och lära av de frimodiga och växande kyrkorna på södra halvklotet. Missionen i dag är dialogisk och handlar om partnerskap. Det visar också de många flyktingar som längtar efter en kristen gemenskap och kommer till våra kyrkor.

Tron på förändring och förnyelse

De traditionella folkkyrkorna befinner sig på ett sluttande plan. Vi får ändå frimodigt be om och tro på att vi kan bryta narrativet  med en åldrande och stagnerande kyrka och istället bygga nya gemenskaper och utrusta kyrkans medlemmar att vittna om sin tro i ord och handling. Kyrkan finns till för att världen ska leva och den bör därför tala profetiskt om planetens framtid, människors okränkbara värde och Guds godhet.

Sagt om Sixten

Sixten Ekstrand har samlat en så brokig skara bakom sig som biskop!!! 
Redan det måste vara, inte bara en god grund, utan en drivkraft, ett momentum, en andlig rörelseenergi in i framtida arbete!

Kent Danielsson, Kumlinge

Därför stöder jag Sixten Ekstrand i biskopsvalet:

Båda biskopskandidater har många goda egenskaper. Men vi som har rösträtt i biskopsvalet måste fråga oss och bedöma vilken av kandidaterna som har de egenskaper, den kunskap och de erfarenheter som ger de bästa förutsättningarna att leda Borgå stift. Vi har ett stort ansvar för stiftets väl och för kyrkans väl. Sixten har dokumenterat visat sig ha det som behövs bl.a. av teologiskt och andligt djup, av administrativt kunnande och erfarenhet, av människorna och församlingarna i stiftet, av visioner för framtiden, av känsla och empati…

Stig Kankkonen, pens. chefredaktör

På min röst står det 5. Jag vill gärna att Sixten blir vår nästa biskop. Som biskop skulle han bli min högsta chef. Mitt första minne av Sixten är från studietiden. Jag minns en man med vänlig och rak blick. En man med mycket ärlighet och vishet. För mig är Sixten en man med vision och mycket längtan framåt. Hans ledarskapsförmåga i kombination med hans stora hjärta och djupa andliga längtan gör att Sixten i min mening skulle bli den bästa biskopen för vårt stift.

Alexandra Äng, församlingspastor, Finsträm-Geta

Jag stöder Sixten för att han har en klar tanke för vårt stift och stadga att leda också i svåra frågor.

Stefan Näse, pens. socialchef, Pedersöre

Jag har personlig erfarenhet av att Sixten som prästers förman har en inställning som gagnar präster eftersom han överblickar situationer mycket snabbt, gör en god analys av den och kan åtgärda saker o problem på ett rätt sätt. Det borde intressera präster eftersom biskopen är vår prästerliga förman. Det är viktigt med vårt förtroende för biskopen men det är livsviktigt att biskopen har och visar sitt förtroende för oss präster eftersom han representerar vår arbetsgivare. Det präglar också hela domkapitlets arbete vilket är vår arbetsgivare i sin helhet. Det kan därför inte vara neutralt gentemot oss. Arbetsgivaraspekten har inte alls kommit fram och därför tänkte jag att min erfarenhet av Sixtens goda egenskaper på detta område bör nämnas. Jag röstar på Sixten för att jag vill stöda honom, eftersom jag vet att han har kraften och viljan att stöda mig och mina kolleger.

Martin Fagerudd, Kyrkoherde, Vanda

Borgå stift väljer biskop 10.4. I detta val lägger jag min röst på direktor, teologie doktor Sixten Ekstrand.
Sedan medlet av 1990-talet har jag nära följt med hans arbete. De resultat som han lämnar efter sej är beundransvärda. Jag skall här nämna några exempel.

När jag var kyrkoherde i Tammerfors var han verksamhetsledare för Kyrkans Ungdom och betjänade församlingarna med församlingsbesök och utvecklade bl.a. det årligen återkommande musik- och familjelägret i Pieksämäki med upptill 1000 deltagare från Borgå stift.
När jag gjorde mina fortsättningsstudier vid Åbo Akademi var han forskningsledare och professor. Dessa uppdrag skötte han utmärkt väl. Som forskarstuderande hade jag i honom ett utmärkt stöd som ledde till en examen.

I slutet av 2000-talets första decennium möttes våra vägar igen, nu i Borgå domkapitel. Jag var prästassessor och Sixten stiftsdekan som ledde domkapitlets verksamhetsavdelning. I domkapitlets kollegium var han en bärande kraft med stor arbetskapacitet.

2013 efterträdde han mej som direktor för Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA) vid Kyrkostyrelsen. Ett uppdrag som han skött utmärkt väl. I ekonomiskt kärvare tider har han förmått bevara centralens centrala verksamhetsfunktioner. Han har ett gott kontaktnät i kyrka och samhälle. Kyrkostyrelsens ledning och kyrkans biskopar är honom inte främmande, snarare medarbetare.

Sixten Ekstrand är både klartänkt och empatisk. Han har verkat och prövats i många sammanhang. Hans erfarenhet, kapacitet, kunnande, djup och värderingar gör det lätt att rösta på honom. Som stiftets andliga ledare blir han en tillgång för vårt stift och vår kyrka. En andlig ledare som ser till helheten – en hela stiftets biskop!

Jag har också, på sidan om, beundrat hans intresse för skidåkning. Många är de långlopp som han har avverkat, bl.a. har han deltagit i Vasaloppet ett flertal gånger. Detta vittnar om att han månar om både sin kondition och sin hälsa och samtidigt visar det att han har en egenskap som just biskopsämbetet förutsätter, nämligen – uthållighet!

Bror Träskbacka, teologie licentiat, Esbo

 

Det har sagts att Borgå stift verkar vara splittrat på olika sätt. Biskopsämbetet är först och främst enhetens ämbete. Den som röstar ska veta att Sixten flera gånger har betonat det här. Hans medvetenhet om vad detta med att beklä enhetens ämbete innebär gör att han har förutsättningar att bli biskop. Hans erfarenheter av stiftet som stiftsdekan och av rikskyrkan som direktor för Kyrkans central för det svenska arbetet är också mycket viktiga meriter.

Birgitta Sarelin, docent, Pargas

 

Jag har i andra omgången ställt mig bakom Sixten i biskopsvalet av den enkla anledningen att jag anser att hans erfarenhet vid domkapitlet och som dekan har gjort honom mer lämplig- Och även för hans insikt i kyrkans kris

Så här säger Sixten: “Vi behöver öva upp vår förmåga att prata om det andliga och även leva i och av de källor som finns på den gröna sidan. Vi har ju ett enormt källflöde att ösa ur också på lutherskt håll och då tänker jag på allt från den spiritualitet som finns i våra väckelserörelser till retreater, meditation, tideböner och pilgrimsrörelse. Och att det finns ett behov noterade jag redan då jag som stiftsdekan mötte prästkandidaterna. Så gott som alla efterlyste vikten av en andlig fördjupning och framförallt redskap och en praxis i hur man vårdar sitt eget andliga liv för att orka i ämbetet.”

Kent Danielsson, prost, Kumlinge

Sixten Ekstrand har alla förutsättningar för att bli en försonlig och engagerad biskop för vårt svenska stift. Han är både en bra predikant och en bra adminstratör och ledningen av stiftet blir i goda händer.

Bo Holmberg, informatör, Karis

 

De som hör till en församling i Borgå stift lever i spännande tider. En ny biskop ska väljas. Det som många väljare kanske inte tänker på är att valet avgörs redan i första valomgången. Det gäller att lägga sin röst med vishet.

Biskopskandidaterna har grillats i Yle (finns på Arenan) och på fyra platser i stiftet: Mariehamn, Åbo, Helsingfors och Nykarleby. Via evl.fi kommer du till YouTube-filer som du kan titta på i efterhand, om du har missat live-sändningarna. Jag har inte rösträtt i det här valet. Men stöda en kandidat kan man göra, och det ska jag göra efter att jag nu har kollat alla streamar och också kollat biskopens uppgifter enligt Kyrkoordningens kapitel 18, § 1. Du kan kolla själv här.

Det är inga småsaker precis som åvilar biskopen. Här behövs en person med kunskap, erfarenhet, ledarförmåga och integritet. Vi har goda kandidater. Jag tycker, efter att ha följt med vad kandidaterna har sagt, att en person stiger fram som jag kunde stöda.

Min kandidat skulle vara Sixten Ekstrand. Hans CV är mycket gediget. När det gäller den kyrkliga erfarenheten på stiftsplan och riksplan och också internationellt är han på en alldeles egen nivå. Han har varit stiftsdekan och i den tjänsten arbetat nära biskopen. Han känner till vad som krävs av en biskop. Via dekanatet har han också samarbetat med dekanerna i de andra biskopsstiften. Som direktor för Kyrkans central för det svenska arbetet, en självständig enhet inom kyrkostyrelsen, har han ytterligare vidgat sitt nätverk både i rikskyrkan och utomlands. Ekstrand har också varit församlingspräst och ledare för väckelserörelsen Kyrkans Ungdom. Sist men inte minst har han varit både lektor och professor vid teologiska fakulteten vid Åbo Akademi, och där utbildat dem som senare vigts till präster.

En biskop ska kunna uttrycka sig i tal och skrift. I Ekstrands blogg hittar du läsvärda inlägg.

Jag har personlig erfarenhet av Ekstrand som chef när jag tjänstgjorde vid ÅA. Han är en utmärkt ledare och coach. Han behöver tack vare sin samlade gedigna erfarenhet ingen inkörsperiod till biskopsämbetet. Han kan börja direkt.

 
Birgitta Sarelin, docent, Pargas
 

Sixten är en god talare. Jag tycker att Sixten har väl disponerade predikningar, det är lätt  att följa hand tankegångar. Predikningarna stannar kvar i minnet.

Sixten är också en duktig skribent och formulerar sig klart och tydligt. Han skriver inlägg och artiklar om aktuella frågor och värderingar gällande kyrka och samhällsliv.

Sixten är en förnuftig man!

Birgitta Abbor, pens. lärare

Sixten är ödmjuk, kunnig och en god ledare, som jag tror, vill lyda och följa Guds kallelse i världen.

Anita Ånäs, pens. speciallärare

 

Som ung präst i kyrkan ser jag det som totalt nödvändigt att kyrkan tar sitt andliga liv på allvar. Det är det enda som kan bära församlingarna genom den smärtsamma förändringsprocess som oundvikligen kommer emot. Det är det enda som i längden kan ge den kraft och den inspiration som behövs för att jag ska orka jobba som präst. Ofta upplever jag att dessa frågor hamnar i periferin i kyrkan. Men om inte vi tar vår egen andlighet på allvar, hur ska vi då på ett trovärdigt sätt kunna bemöta den andliga hunger som utan tvivel finns i vår omgivning? Sixten är den kandidat som tydligast lyft fram dessa frågor. Kombinerat med hans kompetens och erfarenhet är han den självklara kandidaten för mig. Vi behöver den framtidsvision Sixten står för. 

Stefan Ängtf. Kyrkoherde

Flera kandidater har goda sidor men för mig är valet entydigt klart. Det är bara en kandidat som ställer de rätta frågorna och har en klar vision för kyrkans framtid –och som ser behovet av församlingförnyelse. Jag stöder Sixten Ekstrand. 

Daniel Björk, kyrkoherde

Jag värdesätter att Sixten frimodigt talar om grunden för vår kyrka: Jesus Kristus. Sixten är docent, han har erfarenheter från olika håll i vårt stift och han är mångsidig och kompetent. Ändå för han inte fram sig själv som person utan han för fram vad som gäller i det ämbete han kandiderar till och hur han vill sköta det arbetet. Så ska det vara. Kyrkan behöver en lyssnande ledare som vill hjälpa anställda och lekmän att synliggöra Jesus. Vårt samhälle behöver en kyrka som talar om Jesus. Därför röstar jag på Sixten. 

Jannika Lassus,  fil.dr

Sixten har den teologiska kunskap och mångsidiga erfarenhet som behövs för att lotsa Borgå stift under de kommande åren. Han är mänsklig och har en erkänt stor arbetskapacitet och har varit en uppskattad ledare både som stiftsdekan vid domkapitlet och som direktor för Kyrkans central för det svenska arbetet, säger tidigare stiftssekreteraren och församlingspastorn Margareta Puiras.

Sixten har förmågan att samtala och möta andra så att nya perspektiv öppnas. Den skickligheten behöver en biskop i sitt ledarskap. Han har både den administrativa erfarenhet och den andliga klarsyn som krävs för att bygga framtidens kyrka i en tid då ekonomin sviktar och medlemsantalet minskar. Hans breda kontaktnät inom rikskyrkan, inom Borgå stift och till väckelserörelser och kyrkliga organisationer är en utomordentlig tillgång, säger kyrkoherde Ulrik Sandell.

Sixten har en gedigen erfarenhet från sina olika arbeten och förtroendeuppdrag inom vår kyrka och vårt stift. Den gör honom väl bekant med Borgå stift, dess egenheter och behov. Jag beundrar Sixtens stora arbetskapacitet, hans organiserade och plikttrogna engagemang. Sixten har goda meriter och förutsättningar att lotsa vårt stift framåt som biskop. 

Åsa Eklund, diakon, Pedersöre

Det känns helt naturligt för mig att som elektor stöda Sixten Ekstrand i det kommande biskopsvalet. Jag känner Sixten sedan många år tillbaka och har lärt känna honom som en rejäl kristen människa som jag kan lita på. Han har de förutsättningar som behövs för att kunna sköta biskopsämbetet effektivt och ansvarsfullt:

Sixten har en naturlig koppling till hela det svenska stiftet: rötterna och uppväxten i Österbotten, tf kyrkoherde i Pernå i Östra Nyland, bosatt i Borgå, nuvarande arbetsplats Kyrkostyrelsen i Helsingfors och tidigare bosatt i Åbo under studietiden och verksam inom Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi. Stiftet i norr, söder, väst och öst är bekant för honom, en ovärderlig tillgång för biskopen i Borgå stift.

Sixten är medmänsklig bakom den något allvarsamma ytan, en varm och empatisk man som med största naturlighet lägger sig i blöt för de som har det svårt, något jag sett med egna ögon t.ex. gällande våra flyktingar. Han verkar i det tysta – men insatsen är många gånger osjälvisk och stor. Han skulle bli en biskop med ett stort och varmt hjärta. 

Annette Frisk, pens. förlagsredaktör

Läs också Annettes kåseri om Sixten som skeppare här!

Sixten äger bred kunskap och erfarenhet om det kyrkliga livet i vårt land. Han har tjänstgjort inom församling och skulle därför som biskop på ett skickligt sätt kunna stöda föramlingarna. Han känner också varmt för missionen och vill arbeta som mångsidig ledare för kyrkan. 

Roger Rönnberg,  pens. kyrkoherde

Det behövs en kunnig biskop med bred erfarenhet nu när det sker så många förändringar i samhället som vår kyrka är en stor del av. Sixten Ekstrand är rätt biskop för morgondagens kyrka. 

Simon Donner, studerande, Åbo

Sixten Ekstrand – hela stiftets biskop. Jag understöder Sixten Ekstrand i biskopsvalet. Nu behövs det en biskop i vårt stift som har erfarenhet, kompetens och förmåga att bygga broar – både inåt och utåt. Sixten har arbetat som präst, som lektor och professor vid Åbo Akademi och känner personligen en stor del av stiftets präster efter sina år som stiftsdekan. De senaste åren som direktor på Kyrkostyrelsen har gett honom den färdighet det krävs för en biskop gällande administrativa- och ledarskapsuppgifter. Hans teologiska forskning har i stor utsträckning gällt väckelserörelser och kyrkosociologi, vilket gör att han har en djup kännedom om såväl den lutherska kyrkan, men likaväl frikyrkligheten och andra samfund. Jag uppfattar Sixten som en varm person med fokus på kyrkans centrala frågor såsom förkunnelse och diakoni. Inte minst diakonin och omsorgen om de utsatta kommer ofta fram hos Sixten. Genom sin doktorsavhandling om Oxfordgrupprörelsen har han grävt djupt i de källor som nu vitaliserar Svenska kyrkans gudstjänstliv och diakoni genom Katarina församlings arbete i Stockholm med Olle Carlsson i spetsen. Jag tror att Sixten därför har all möjlighet att arbeta för att föra stiftet framåt genom att betona kyrkans kärnuppgift – förkunna evangelium och lyfta de människor i vårt samhälle som ofta glömts bort i de kyrkliga debatterna, där populismen styrt. Jag tror att Sixten kan skapa en atmosfär i stiftet där man inte behöver skämmas för att man inte räcker till eller klarar av livet på egen hand, utan får uppmuntras säga som det är – inte som det borde vara. Sixten har genom sin bakgrund alla möjligheter att leda stiftet i en riktning som har hela perspektivet av vad det handlar om att vara kyrka idag utan att glömma kyrkans traditioner och begå misstaget att bli för ensidig. Han är en biskop för hela stiftet. 

Helena Rönnberg, kaplan

Jag hör inte till dem som väljer ny biskop. Av kandidaterna har jag samarbetat med Sixten Ekstrand och värdesätter hans tydliga ledarskap. Han är principfast, målinriktad och handlingskraftig. 

Olav S Melin,  teol. mag

Frimodighet att bygga kyrka. Ja.

Världens bästa budskap. Ja

Omsorg och empati.Ja.

Gudstjänst och gemenskap. Ja.

Därför Sixten Ekstrand.

Monica Cleve, kaplan, Raseborg

Jag känner Sixten sedan decennier, och är glad att han ställer upp i biskopsvalet. Jag sitter i gemensamma kyrkofullmäktige i Helsingfors, men har inte rösträtt i biskopsvalet. Däremot rekommenderar jag gärna Sixten för dem som får rösta. 

Björn Månsson, pensionär, kommunalpolitiker

Varför kommer jag att rösta på Sixten i biskopsvalet? Därför att biskopen i vårt stift har alltid varit teol.dr. Det är docenten Sixten! Biskopen skall ha erfarenhet av praktiskt församlingsarbete. Det har Sixten från tiden i Pernå. Biskopen skall känna hela stift. Det gör Sixten. Han har varit chefredaktör för Kyrkpressen och verksamhetsledare för Förbundet Kyrkans Ungdom.

Biskopen skall känna stiftets präster och vara hemma i den akademiska världen. Sixten har varit lektor och vikarierande professor vid ÅA. Djup insikt i stiftets och kyrkans byråkrati har han skaffat sig under sina sex år som stiftsdekan och som chef för Kyrkans central för det svenska arbetet sedan 2013. Att han har ett brett stöd ute i stiftet bevisades i det senaste biskopsvalet.

Tack vare sin ålder (58 år) hinner han vara stiftsherde under de år då vår kyrka kommer att genomgå stora förändringar. Förändringar som kräver gedigen erfarenhet, fallenhet för att vara öppen och lyssnande samt förhandlingsförmåga.

Som biskop kommer han att ha stor behållning av det stora antalet  artiklar som han skrivit och i synnerhet av alla böcker som han har författat: Då skall svärden smidas om till plogbillar: en studie i Tor Krooks syn på krig och fred (173 s.), Gammal tradition i ny gestalt: den nya katekesen i Borgå stifts församlingar (100 s.), I kyrkans hägn: studier i liturgik, kateketik och homiletik (196 s.)  I skuggan av kyrkspira och industritorn: Jakobstads församling 1907 – 2007 (288 s.) Mellan nyfolkkyrklighet och nypietism: fyra finländska väckelserörelsers nya situation i efterkrigstidens andliga turbulens (132 s.), Om allmänt skriftermåhl: en liturgihistorisk studie av det allmänna skriftermålet (101 s.), Tro och moral: Oxfordgrupprörelsen och MRA i Finland 1932 – 1955 (340 s.)

Tack vare dokumenterade förankring i historien är Sixten rätt person att lotsa stiftet in i en framtid som kommer att vara utmanande ur såväl rikskyrklig som finlandssvensk synvinkel.  

Låt mig avsluta med ett citat av Sixten: Kristen förkunnelse bygger på ett specifikt innehåll som är omistligt. Paulus uttrycker det mycket tydligt i 1 Kor. 1:23-24: ”men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna, men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet.” 

Peter Kankkonen,  prost,  turistpräst

Jag understöder Sixten Ekstrands kandidatur i biskopsvalet. Han har under sitt nuvarande arbete kunnat bygga upp kontakter till stiftets församlingar. Utöver det har han en vidsyn där tro, gemenskap, kristna värderingar är viktiga, såväl i vårt land som i tredje värden där problemen är brännande.

Rune Lith, pens. ungdomsledare, Kyrkslätt

Blogg

Vi behöver varandra

Det var lätt att vara kyrka under 1980-talet, åtminstone om man ser till ekonomin. Skatteintäkterna ökade och budgeterna växte med 4-6 % per år. Det investerades, byggdes församlingshem och renoverades. Nya verksamhetsformer togs upp på programmet och med dem ökade antalet anställda. År 1975 hade kyrkan drygt 8 000 anställda. Toppnoteringen gjordes 2010 med nästan …

I himlen finns varken konservativa eller liberala

Vi är duktiga på etiketter i Borgå stift. Det finns en för varje ändamål; konservativ och liberal, gammalmodig och förnyare. Men vad säger egentligen de etiketter vi klistrar på varandra? Och på vilket sätt hjälper de oss att bygga kyrka och församling i vårt Svenskfinland? Problemet med våra fackplaceringar är att vi startar med det …

De unga kvinnorna avgör kyrkans framtid

Det torde knappast ha undgått någon att den religiösa kartan ritas om. Den här bilden bekräftas även av de pinfärska forskningsresultat som Kyrkans Forskningscentral presenterade för ett par veckor sedan. Ett av de mest uppseendeväckande inslagen är den förändringen som skett bland unga kvinnor i åldern 25-34 år. Av dem uppgav hälften (49%) att de …