Mot framtiden

VÄLKOMMEN TILL MIN HEMSIDA!
Jag har ställt mig till förfogande i biskopsvalet i Borgå stift och hoppas att den här sidan kan hjälpa dig att få en bättre bild av vem jag är, mina värderingar och hur jag vill jobba för kyrkans bästa.


Sixten Ekstrand

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kyrkan står inför stora utmaningar men har också många möjligheter. När utträdena ökar, ekonomin blir sämre och antalet deltagare i olika verksamheter sakta minskar, är det lätt att förfalla till missmod och negativism. I den här situationen behövs en ny frimodighet att söka nya vägar att vara kyrka i 2000-talet.

Jag vill bygga framtidens kyrka och fokusera på:

Grunden

Kyrkans grund är evangeliet om Jesus Kristus. Erfarenheten från kyrkans långa historia visar att när kyrkans liv är förankrat i evangeliet mår kyrkan bra och växer. Jag tror vi behöver en ny frimodighet på den här punkten så att vi förkunnar budskapet om Kristus rakt, enkelt och ärligt. Vi har världens bästa budskap, som står sig från tid till tid och då får vi som Paulus säga; Jag skäms inte för evangeliet, det är en Guds kraft till räddning.

Periferin

Många lever i dag i marginalerna. Det här gäller både i själslig och kroppslig bemärkelse. Framtidens kyrka lever i marginalerna bland sökarna, de utslagna och marginaliserade. Diakonin och omsorgen om de mest utsatta både i vårt eget land och utomlands är kristendomens varumärke. Kyrkans trovärdighet mäts inte i uttalanden och fina visioner. Trovärdigheten mäts i hur vi omsätter evangeliet i praktiken i omsorgen om de svagaste, i hur vi vårdar skapelsen och står upp för människovärdet.

Gudstjänsten

I en tid när individualismen breder ut sig och samhällsklimatet hårdnar skall kyrkan vara en motkraft som arbetar för delaktighet och ökad gemenskap. Den gemensamt firade gudstjänsten är församlingens själ och hjärta och därför bör vi fortsätta att målmedvetet arbeta med gudstjänsten.

Missionen

Till kyrkans grunduppdrag hör enlig missionsbefallningen att vittna om Jesus i ord och handling. Kyrkorna i västerlandet har länge varit den givande parten och sänt ut missionärer och understött fattiga systerkyrkor i tredje världen. I dag har trenden vänt. Kristendomens tyngdpunkt har förskjutits från nord till syd och nu får vi låta oss inspireras och lära av de frimodiga och växande kyrkorna på södra halvklotet. Missionen i dag är dialogisk och handlar om partnerskap. Det visar också de många flyktingar som längtar efter en kristen gemenskap och kommer till våra kyrkor.

Tron på förändring och förnyelse

De traditionella folkkyrkorna befinner sig på ett sluttande plan. Vi får ändå frimodigt be om och tro på att vi kan bryta narrativet  med en åldrande och stagnerande kyrka och istället bygga nya gemenskaper och utrusta kyrkans medlemmar att vittna om sin tro i ord och handling. Kyrkan finns till för att världen ska leva och den bör därför tala profetiskt om planetens framtid, människors okränkbara värde och Guds godhet.

Sagt om Sixten

Sixten har den teologiska kunskap och mångsidiga erfarenhet som behövs för att lotsa Borgå stift under de kommande åren. Han är mänsklig och har en erkänt stor arbetskapacitet och har varit en uppskattad ledare både som stiftsdekan vid domkapitlet och som direktor för Kyrkans central för det svenska arbetet, säger tidigare stiftssekreteraren och församlingspastorn Margareta Puiras.

************************

Sixten har förmågan att samtala och möta andra så att nya perspektiv öppnas. Den skickligheten behöver en biskop i sitt ledarskap. Han har både den administrativa erfarenhet och den andliga klarsyn som krävs för att bygga framtidens kyrka i en tid då ekonomin sviktar och medlemsantalet minskar. Hans breda kontaktnät inom rikskyrkan, inom Borgå stift och till väckelserörelser och kyrkliga organisationer är en utomordentlig tillgång, säger kyrkoherde Ulrik Sandell.

************************

Varför kommer jag att rösta på Sixten i biskopsvalet? Därför att biskopen i vårt stift har alltid varit teol.dr. Det är docenten Sixten! Biskopen skall ha erfarenhet av praktiskt församlingsarbete. Det har Sixten från tiden i Pernå. Biskopen skall känna hela stift. Det gör Sixten. Han har varit chefredaktör för Kyrkpressen och verksamhetsledare för Förbundet Kyrkans Ungdom.

Biskopen skall känna stiftets präster och vara hemma i den akademiska världen. Sixten har varit lektor och vikarierande professor vid ÅA. Djup insikt i stiftets och kyrkans byråkrati har han skaffat sig under sina sex år som stiftsdekan och som chef för Kyrkans central för det svenska arbetet sedan 2013. Att han har ett brett stöd ute i stiftet bevisades i det senaste biskopsvalet.

Tack vare sin ålder (58 år) hinner han vara stiftsherde under de år då vår kyrka kommer att genomgå stora förändringar. Förändringar som kräver gedigen erfarenhet, fallenhet för att vara öppen och lyssnande samt förhandlingsförmåga.

Som biskop kommer han att ha stor behållning av det stora antalet  artiklar som han skrivit och i synnerhet av alla böcker som han har författat: Då skall svärden smidas om till plogbillar: en studie i Tor Krooks syn på krig och fred (173 s.), Gammal tradition i ny gestalt: den nya katekesen i Borgå stifts församlingar (100 s.), I kyrkans hägn: studier i liturgik, kateketik och homiletik (196 s.)  I skuggan av kyrkspira och industritorn: Jakobstads församling 1907 – 2007 (288 s.) Mellan nyfolkkyrklighet och nypietism: fyra finländska väckelserörelsers nya situation i efterkrigstidens andliga turbulens (132 s.), Om allmänt skriftermåhl: en liturgihistorisk studie av det allmänna skriftermålet (101 s.), Tro och moral: Oxfordgrupprörelsen och MRA i Finland 1932 – 1955 (340 s.)

Tack vare dokumenterade förankring i historien är Sixten rätt person att lotsa stiftet in i en framtid som kommer att vara utmanande ur såväl rikskyrklig som finlandssvensk synvinkel.  

Låt mig avsluta med ett citat av Sixten: Kristen förkunnelse bygger på ett specifikt innehåll som är omistligt. Paulus uttrycker det mycket tydligt i 1 Kor. 1:23-24: ”men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna, men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet.”Peter Kankkonen

**********************

Det känns helt naturligt för mig att som elektor stöda Sixten Ekstrand i det kommande biskopsvalet. Jag känner Sixten sedan många år tillbaka och har lärt känna honom som en rejäl kristen människa som jag kan lita på. Han har de förutsättningar som behövs för att kunna sköta biskopsämbetet effektivt och ansvarsfullt:

Sixten har en naturlig koppling till hela det svenska stiftet: rötterna och uppväxten i Österbotten, tf kyrkoherde i Pernå i Östra Nyland, bosatt i Borgå, nuvarande arbetsplats Kyrkostyrelsen i Helsingfors och tidigare bosatt i Åbo under studietiden och verksam inom Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi. Stiftet i norr, söder, väst och öst är bekant för honom, en ovärderlig tillgång för biskopen i Borgå stift.

Sixten är medmänsklig bakom den något allvarsamma ytan, en varm och empatisk man som med största naturlighet lägger sig i blöt för de som har det svårt, något jag sett med egna ögon t.ex. gällande våra flyktingar. Han verkar i det tysta – men insatsen är många gånger osjälvisk och stor. Han skulle bli en biskop med ett stort och varmt hjärta. Annette Frisk, pens. förlagsredaktör

***************************

Sedan jag prästvigdes år 1981 har stiftet aldrig varit så delat som i dag. Vi behövet nu en enhetens vision och en visionens enhet. Ingen annan kandidat har samma förutsättningar som Sixten att leda arbetet i framtiden. Därför röstar jag på honom. Johan Candelin 

*********************

Sixten äger bred kunskap och erfarenhet om det kyrkliga livet i vårt land. Han har tjänstgjort inom församling och skulle därför som biskop på ett skickligt sätt kunna stöda föramlingarna. Han känner också varmt för missionen och vill arbeta som mångsidig ledare för kyrkan. Roger Rönnberg,  pens. kyrkoherde

*********************

Det behövs en kunnig biskop med bred erfarenhet nu när det sker så många förändringar i samhället som vår kyrka är en stor del av. Sixten Ekstrand är rätt biskop för morgondagens kyrka. Simon Donner, studerande, Åbo

*********************

Sixten Ekstrand – hela stiftets biskop. Jag understöder Sixten Ekstrand i biskopsvalet. Nu behövs det en biskop i vårt stift som har erfarenhet, kompetens och förmåga att bygga broar – både inåt och utåt. Sixten har arbetat som präst, som lektor och professor vid Åbo Akademi och känner personligen en stor del av stiftets präster efter sina år som stiftsdekan. De senaste åren som direktor på Kyrkostyrelsen har gett honom den färdighet det krävs för en biskop gällande administrativa- och ledarskapsuppgifter. Hans teologiska forskning har i stor utsträckning gällt väckelserörelser och kyrkosociologi, vilket gör att han har en djup kännedom om såväl den lutherska kyrkan, men likaväl frikyrkligheten och andra samfund. Jag uppfattar Sixten som en varm person med fokus på kyrkans centrala frågor såsom förkunnelse och diakoni. Inte minst diakonin och omsorgen om de utsatta kommer ofta fram hos Sixten. Genom sin doktorsavhandling om Oxfordgrupprörelsen har han grävt djupt i de källor som nu vitaliserar Svenska kyrkans gudstjänstliv och diakoni genom Katarina församlings arbete i Stockholm med Olle Carlsson i spetsen. Jag tror att Sixten därför har all möjlighet att arbeta för att föra stiftet framåt genom att betona kyrkans kärnuppgift – förkunna evangelium och lyfta de människor i vårt samhälle som ofta glömts bort i de kyrkliga debatterna, där populismen styrt. Jag tror att Sixten kan skapa en atmosfär i stiftet där man inte behöver skämmas för att man inte räcker till eller klarar av livet på egen hand, utan får uppmuntras säga som det är – inte som det borde vara. Sixten har genom sin bakgrund alla möjligheter att leda stiftet i en riktning som har hela perspektivet av vad det handlar om att vara kyrka idag utan att glömma kyrkans traditioner och begå misstaget att bli för ensidig. Han är en biskop för hela stiftet. Helena Rönnberg

*********************

Jag hör inte till dem som väljer ny biskop. Av kandidaterna har jag samarbetat med Sixten Ekstrand och värdesätter hans tydliga ledarskap. Han är principfast, målinriktad och handlingskraftig. Olav S Melin 

*********************

Sixten har en gedigen erfarenhet från sina olika arbeten och förtroendeuppdrag inom vår kyrka och vårt stift. Den gör honom väl bekant med Borgå stift, dess egenheter och behov. Jag beundrar Sixtens stora arbetskapacitet, hans organiserade och plikttrogna engagemang. Sixten har goda meriter och förutsättningar att lotsa vårt stift framåt som biskop. Åsa Eklund, diakon, Pedersöre

Blogg

Gud lever och mår bra

Ryktet om min död är betydligt överdrivet konstaterade den amerikanske författaren Mark Twain. Detsamma kan sägas om Gud i dag. Det är många som genom århundradena försökt dödförklara honom. Filosofer, sociologer och samhällsvetare har med stor emfas deklarerat att det moderna samhället blir alltmer sekulärt och oberoende av Gud. Den marxistiska kommunismen förkunnade att religionen …

Det handlar om Jesus

Den nya Helsingforsbiskopen Teemu Laajasalo är en frisk fläkt i biskopskollegiet. Oomstridd är han inte. Genast efter valet ventilerades hans skulder i pressen. Inom det egna stiftet går också åsikterna isär. En del applåderar, medan andra har svårt att se honom som sin biskop. I Kyrkpressen (14.12.17) sticker han på sitt kännspaka sätt ut hakan …